Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vestlolland Triatlon Klub, og foreningens hjemsted er Nakskov - Lolland kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe passende rammer for udøvelse af triatlon sporten.

 

§ 3 Medlemskab

Medlemskab kan erhverves af enhver over 15 år , som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen består af aktive og støttemedlemmer.

Medlemskab af foreningen kan tegnes for et helårligt kontingent. Kontingentet består af et klubkontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben, for klubkontingent gennem udnævnelse af disse til æresmedlemmer, ligesom der ved en særlig indsats kan fratrækkes et givent beløb fra det næstkommende kontingentopkrævning.

Bestyrelsesmedlemmer kan forlange nedsat kontingent, svarende til passivt medlemskab, som anerkendelse for klubfremmende indsats.

 

§ 4 Tilknytning

Foreningen er medlem af DGI. Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge optagelse i andre forbund, samt frit udmelde foreningen af eksisterende tilknytning, i fald det fremmer foreningens formål.

 

§ 5 Reglement

Ved træning i klubregi skal man anvende relevant sikkerhedsudstyr, herunder godkendt cykelhjelm. Medlemmerne er pligtige til at efterkomme bestyrelsens/træners anvisninger herom.


 

§ 6 Karantæne

Medlemmer, der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme eller arbejde, kan af bestyrelsen idømmes karantæne. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

 

§ 7 Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen der består af op til 7 medlemmer, 2 suppleanter og revisor. Alle vælges for et år.

På bestyrelsesmøde straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand (evt. formandskab af flere personer) kasserer og sekretær

Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Hvis bestyrelsesposterne ikke kan besættes ved konstitueringen giver generalforsamlingen bestyrelsen fuldmagt til at besætte med kandidater uden for bestyrelsen.


§ 8 Regnskab

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.

Kasserer og og et bestyrelsesmedlem tegner foreningen. Kontrol og afstemning af foreningens bankkonti foretages af kassereren.

Kassereren orienterer løbende bestyrelsen om økonomien i klubben, men det er den samlede bestyrelse, som i fællesskab er ansvarlige for regnskabet, indtil det er revideret og godkendt af revisor og generalforsamling.

§ 9 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. april og skal indvarsles skriftligt mindst en måned forud. 

 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Kassererens beretning.

4 Behandling af indkomne forslag.

5 Budget og kontingent.

6 Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

7 Eventuelt.

 

På generalforsamlingen har alle medlemmer ved betalt kontingent møde- tale- og stemmeret. En person kan højst afgive én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag herunder vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 flertal. Der stilles ikke krav til, hvor mange af foreningens medlemmer, der skal være mødt op, for at forslag og vedtægtsændringer kan vedtages.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst en tiendedel af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 14 dage forud.

 

§ 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses såfremt en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette. Opløsning af Vestlolland Triatlon Klub skal være eneste punkt på denne generalforsamlings dagsorden.

Et evt. overskud på opløsningstidspunktet vil tilgå en lignende forening i lokalområdet.

 

Senest ændret ved generalforsamlingen den 24.02.2024